Afrikaans | English | isiXhosa

Inkcazelo yobume ilahlekile

Inkcazelo yobume ilahlekile, yaye akukho ndlela yokuqalisa isicelo

Iingcebiso zokulungisa le ngxaki:

Le mpazamo isenokuba ibangelwe:

Ukuba ngaba uchaza le mpazamo, nceda kananjalo uchaze le nombolo yolandelelo eyenza kube lula ukufumana iseshoni yakho kwiincwadi ezifumaneka kumlawuli wesistim:

65b0971261

Inkcazelo yokulungisa

Inkcazelo yokulungisa engezantsi isenokuba ibangela umdla kumlawuli / idesika yoncedo:

SimpleSAML\Error\NoState: NOSTATE

Backtrace:
3 lib/SimpleSAML/Auth/State.php:289 (SimpleSAML\Auth\State::loadState)
2 modules/core/www/idp/resumelogout.php:8 (require)
1 lib/SimpleSAML/Module.php:266 (SimpleSAML\Module::process)
0 www/module.php:10 (N/A)

Indlela yokufumana uncedo

Le mpazamo kusenokwenzeka ingenxa yendlela yokwenza engalindelekanga okanye ulungiselelo olungachanekanga lwe-SimpleSAMLphp. Qhagamshelana nomlawuli wale nkonzo yokungena, uze umthumele umyalezo wempazamo ongentla.